Klaster SynergIT to powołana w 2010 r. platforma współpracy wielkopolskich przedsiębiorstw z branży IT z inicjatywy Fundacji Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii. Inicjatywa działa na rzecz realizacji innowacyjnych projektów informatycznych i współpracy w obszarach rozwoju biznesu i promocji firm członkowskich Klastra.

 

2010

 

 

Misją Klastra SynergIT jest koordynowanie prac organizacji zrzeszającej niezależne podmioty(przedsiębiorstwa z branży IT i ICT ,organizacje samorządowe z terenu Wielkopolski, organizacje pozarządowe, uczelnie i jednostki naukowe) oraz  wykorzystywanie efektu synergii z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi, aby sprostać każdemu zadaniu komercyjnemu i społecznemu, który będzie finansowany ze środków prywatnych lub publicznych(w tym zadania o kierunku innowacyjnym i międzynarodowym)  z zakresu informatyzacji .

 

MISJA
KLASTRA

 

Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny wielkopolski klaster IT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi partnerami. 


 

WIZJA

KLASTRA

 

 

Działalność klastra koncentruje się przede wszystkim na intensywnej wymianie wiedzy i doświadczeń, głównie w obrębie grup roboczych, które pracują nad stworzeniem konkretnych produktów: Zintegrowany System Informacji Miejskiej, Platforma Edukacyjna, IT w Automatach Sprzedażowych, E-commerce, E-zdrowie. Grupy te skupiają przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności, co pozwala na wieloaspektowe, innowacyjne podejście do projektu. Taki model działania daje nie tylko możliwość opracowania nowych produktów czy technologii, ale też całych modeli biznesowych, które kształtują rynek.

 

GŁÓWNE
CELE

KLASTR

 

1. Stworzenie sieci współpracy w obszarze szeroko pojętej działalności dotyczącej technologii informatycznych, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

2. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze technologii informatycznych oraz stworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

3. Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technologii informatycznych w celu efektywnego wykorzystania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem "społeczeństwa informacyjnego" oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

4. Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych.

5. Tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości.

CELE

STRATEGICZNE 

KLASTRA

  • Ograniczenie ryzyka działalności w pojedynkę
  • Korzyści skali
  • Wymiana doświadczeń i rozwój komplementarnych zasobów(kapitał, wiedza, technologia, patenty)
  • Stymulowanie konkurencji
  • Dostęp do sieci powiązań i kontaktów z partnerami Klastra
  • Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy i szybsza komercjalizacja rozwiązań
  • Transfer technologii
  • Wyższa produktywność, niższe koszty i dostęp do alternatywnych źródeł finansowania
  • Budowanie nieformalnych kontaktów i relacji biznesowych podczas cyklicznych spotkań członków i partnerów.
 

KORZYŚCI
DLA CZŁONKÓW
KLASTRA

 

Klient Klastra otrzymuje profesjonalny zestaw produktów i/lub usług, których wspólne prawidłowe działanie gwarantowane jest przez Klaster SynergIT. Współpraca z Klastrem to oszczędność czasu, wysoka jakość oferowanych usług i kompetentny nadzór nad ich realizacją. Klient ma duży wybór rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, które zostaną zintegrowane i indywidualnie dopasowane tak, aby osiągnąć spodziewane rezultaty. Szerokie kompetencje Klastra IT zapewniają różnorodność oferowanych produktów i usług, które idealnie się uzupełniają tworząc unikalny łańcuch wartości. To oznacza komplementarną, zintegrowaną i pełną ofertę dla biznesu.

 

KORZYŚCI
DLA KLIENTÓW
KLASTRA